FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

राय, सल्लाह सुझाव उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।

यस म्यागङ गाउँपालिकाको आगामी आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमाको चरणमा रहेकोले गाउँपालिकाको उक्त नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नु पर्ने विषयहरुका सम्बन्धमा आ-आफ्नो रचनात्मक र सकारात्मक राय, सल्लाह र सुझावहरुको लागि सम्पूर्ण म्यागङबासी लगायत व्यक्तिगत तथा संस्थागत

Pages