FAQs Complain Problems

योजना तथा परियोजना

योजना सम्झौता र भुक्तानीको लागि आवश्यक मान्युट FORMAT

दस्तावेज: 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम २०७७/७८

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा सञ्चालन हुने रोजगारमुलक आयोजनाहरुको विवरण निम्न बमोजिम रहेको व्यहोरा अनुरोध छ ।