७६/७७

सेवा करारमा कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।

म्यागङ गाउँपालिका अन्तर्गतका स्वास्थ्य चौकीहरुमा स्वीकृत दरबन्दी अनुसार रिक्त रहेका तपसिलको पदमा करार सेवामा स्वास्थ्यकर्मी पदपूर्ति गर्नुपर्ने भएकोले ईच्छुक योग्य उम्मेदवारहरुलाई दरखास्त दिन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

दस्तावेज: 

बिदा सम्बन्धी सूचना !

विश्वव्यापी माहामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोनाभाइरस (COVID-19) को जोखिमलाई ध्यान दिँदै चैत्र 11 बिहान 6 बजेबाट लागु भई चैत्र 18 गते बिहान 6 बजेसम्म कायम रहने गरि यस गाउँपालिका अन्तरर्गत रहेका प्रशासन शाखा प्रमुख, सूचना तथा सञ्चार

Invitation for Bids for procurement of works- Khanepani