FAQs Complain Problems

ऐन

शीर्षक मिति दस्तावेज आर्थिक वर्ष
म्यागङ गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 14:11 PDF icon म्यागङ गाउँपालिकामा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७८.pdf ७७/७८
म्यागङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७८ Friday, July 9, 2021 - 13:45 PDF icon म्यागङ गाउँपालिका शिक्षा ऐन, २०७८.pdf ७७/७८
आर्थिक ऐेन २०७६ Thursday, February 20, 2020 - 13:01 PDF icon आर्थिक ऐन 2076.pdf ७६/७७
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन, २०७५ Monday, December 30, 2019 - 20:16 PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन (Edited)..pdf ७६/७७
म्यागङ गाउँपालिकाको सहकारी ऐन, २०७५ Monday, December 30, 2019 - 20:13 PDF icon सहकारी ऐन २०७५.pdf ७६/७७
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७५ Monday, December 30, 2019 - 20:10 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन.pdf ७६/७७
जलस्रोत उपयोग सम्बन्धी ऐन, २०७६ Monday, December 30, 2019 - 20:05 PDF icon जलस्रोत ऐन.pdf ७६/७७
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन Monday, December 30, 2019 - 20:04 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन.pdf ७६/७७