म्यागङ गाउँपालिका , नुवाकोटमा यहाँलाई स्वागत छ । म्यागङलाई थप प्रविधिमैत्री , समुन्नत , विकसित तथा नमूना  बनाउन हामी सबै मिलेर लागि परौँ ।

सूचना तथा समाचार

Field Assistant ( फिल्ड सहायक) को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

एम.एस.आई अपरेटर को नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

एम.आइ.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको सीप परीक्षण र अन्तरवर्ता परीक्षामा उपस्थिती हुने सम्बन्धी सूचना ।

प्रस्तुत विषयमा राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, बबरमहल, काठमाण्डौँ मार्फत संचालन हुने सामाजिक सुरक्षा तथा व्यक्तिगत घटना दर्ता प्रणाली सुदृढीकरण आयोजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा रहने सेवा इकाईको लागि जनशक्ति छनौट सम्बन्धी मापदण्ड, 2076 अनुसार विभागले छोटो सूचीमा प्रकाशित गरी

दस्तावेज: