FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी सूचना !

टेपचेत खानेपानी मुहान दर्ता सम्बन्धी सूचना जारी गरिएको छ ।
 

दस्तावेज: 

अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम संचालनको लागि प्रस्ताव पेश गर्ने बारे सूचना !

यस गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको लागि समुदायमा आधारित पुर्नस्थापना कार्यक्रम संचालन गर्नको लागि अपाङ्गतको क्षेत्रमा कार्यरत पत्रमा उल्लेखित योग्यता पुगेका गैर सरकारी संस्थाबाट यो प्रस्ताव पत्र आव्हान गरिएको छ । ईच्छुक र योग्यता पुगेका गैर सरकारी संस्थाबाट यो सुचना प्रकाशित भएको मितिले १

बिदेशमा रहेका म्यागङ बासीहरुको बस्तुु्स्थिति सर्वेक्षण २०७७

कृपया फारम भर्ना तलको लिंक क्लिक गर्नुहोस् । 

बिदेशमा रहेका म्यागङ बासीहरुको बस्तुु्स्थिति सर्वेक्षण २०७७