म्यागङ गाउँपालिका , नुवाकोटमा यहाँलाई स्वागत छ । म्यागङलाई थप प्रविधिमैत्री , समुन्नत , विकसित तथा नमूना  बनाउन हामी सबै मिलेर लागि परौँ ।

सूचना तथा समाचार

सम्पूर्ण वडाका वडा अध्यक्ष/ प्रा.स्वा.केन्द्र/ स्वा.चौकीको लागि जानकारी सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा यस म्यागङ गाउँपालिकामा रहेको स्वास्थ्य कर्मचारीहरुको पदपूर्तिको लागि लिएको अन्तरवार्ता  मिति २०७६/०५/२२ मा छनौट हुनु भएका देहाय बमोजिमका कर्मचारीहरुको नतिजा प्रकाशित गरिएको व्यहोरा अनुरोध छ । 

दस्तावेज: 

अन्तरवार्ताको लागि छोटो सूची प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: