FAQs Complain Problems

शिभिल इन्जिनियर पदमा उम्मेदवारलाई नियुक्ति सिफारिस गरिएको सम्बन्धमा।

उपर्युक्त सम्बन्धमा मिति २०१७/१२/१८ को पदपुर्ति समितिको  निर्णयानुसार यस गाउँपालिका रिक्त शिभिल इन्जिनियर पदमा तपशिल बमोजिमको 

उम्मेदवारलाई नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिएको व्योहोरा जानकारी गराइन्छ।

आर्थिक वर्ष: